สมัครเรียน

ทั่วไป1
ทั่วไป3
โปรด Click ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่สนใจ…
bt_acc bt_mice bt_bit bt_dmd bt_tour bt_food
include_bottom

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. เป็นผู้จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • ใบ ปพ.(รบ.) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน
 • สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง
 • รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน  1 รูป
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล นักเรียน , บิดา , มารดาและผู้ปกครอง(ถ้ามี)

รอบการเรียนที่เปิดสอน

 • รอบเช้า : เปิดรับระดับชั้น ปวช. เปิดสอน 6 สาขา1.สาขาการตลาด2.สาขาบัญชี3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ4.สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม5.สาขาดิจิทัลมีเดีย6.สาขาอาหารและโภชนาการ 

  รอบเช้า : เปิดรับระดับชั้น ปวส. เปิดสอน 2 สาขา

  1.สาขาการตลาด

  2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

   

  รอบวันอาทิตย์(เรียน 09.00 – 16.00 น.) : เปิดรับระดับชั้น ปวช. 3 สาขา

  1.สาขาการตลาด

  2.สาขาบัญชี

  3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

   

  รอบวันอาทิตย์(เรียน 09.00 – 16.00 น.) เปิดรับระดับชั้น ปวส. 5 สาขา :

  1.สาขาการตลาด

  2.สาขาบัญชี

  3.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

  4.สาขาดิจิทัลมีเดีย

  5.สาขาอาหารและโภชนาการ

วิธีการสมัคร

สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-967-5050

 

PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
14/5 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร.02-967-5050 โทรสาร 02-967-3932
วิธีการสมัครจองสิทธิ์เรียน
สามารถดำเนินการได้โดยตรงกับทางวิทยาลัย สามารถมาด้วยตนเองหรือผู้ปกครองมาจองสิทธิ์พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/คน