วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณธรรม สามารถประกอบอาชีพได้”
“Learning Organization, develops students vocational competency, morals and able to work”

ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนาความรู้ ควบคู่ คุณธรรม”
“Development of morals and knowlege.”

      ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ คือ “พัฒนาความรู้ ควบคู่ คุณธรรม” เป็นความหวังสูงสุดของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่พัฒนาให้ทันกับโลกยุคไร้พรมแดนในขณะเดียวกันต้องเป็นนักศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม

      พัฒนาความรู้ หมายถึง ให้เป็นคนที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นคนมีหลักการ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

      ควบคู่ คุณธรรม หมายถึง มีธรรมตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความกตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรมจริยธรรม