สมัครเรียนสาขาการท่องเที่ยว

 ท่องเที่ยว1ท่องเที่ยว2TOURใส่อาชีพ
include_bottom

Tourism (สาขาการท่องเที่ยว)

เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย , การดูงานต่างประเทศ สร้างเสริมประสบการณ์จริง เรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยตรงจากอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติ

บุคลิกภาพ

กล้าแสดงออก , กล้าคิดกล้าทำ ,  ชอบความสนุกท้าทาย , รับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความคิดของผู้อื่น

โอกาสทางอาชีพ

มัคคุเทศก์ , ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว , ผู้ประสานงานด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ