แบบชำระเงิน

แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านธนาคาร
 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารธนชาต