ด้านวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จัดการเรียนการ สอนจำนวน 2 ระดับ

 

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 พาณิชยกรรม พณิชยการ
-
การบัญชี
 
-
การขาย
-
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
2 ศิลปกรรม ศิลปกรรม
-
คอมพิวเตอร์กราฟิค
 
3 คหกรรม อาหารและโภชนาการ
-
อาหารและโภชนาการ
 
4 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การโรงแรมและการท่องเที่ยว
-
การท่องเที่ยว
 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับที่ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 บริหารธุรกิจ การบัญชี - การบัญชี
2 บริหารธุรกิจ การตลาด - การตลาด
3 บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 คหกรรม อาหารและโภชนาการ - อาหารและโภชนาการ
5 ศิลปกรรม คอมพิวเตอร์กราฟิก - คอมพิวเตอร์กราฟิก
6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

 • หลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 •  

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 • หลักสูตรประเภทวิชาพาณิชยกรรม
 • หลักสูตรประเภทวิชาศิลปกรรม
 • หลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • หลักสูตรประเภทวิชาคหกรรม
 •  

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557


  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

 • ประเภทวิชาพาณิขยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการขาย การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
 • ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พุทธศักราช 2546

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2543 (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

  • สาขาการบัญชี สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
         และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
         และสำหรับผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download
  • สาขาการตลาด สำหรับผู้จบ กลุ่ม ปวช. -> Download
         และสำหรับ ผู้จบ กลุ่ม ม.6 -> Download